Čestitka G. Kochanovszky - L. Šaban
Čestitka G. Kochanovszky - L. Šaban